NowJelli On Demand

Jiangsu Count Down Concert:2021


Let’s countdown and welcome the New Year with the top singers and stage! The guests include Hacken Lee, Pu Shu , Han Hong, Chris Lee, Bibi Zhou, Sitar Tan, Mao Bu Yi, Jason Zhang, Zhou Shen, Roy Wang, Liu Wei, Lang Lang, Gina Jin, Fei Wang, Joker Xue, BonBon Girls 303, THE9, etc.

See More
Language Man
Cast Hacken Lee, Pu Shu , Han Hong, Chris Lee, Bibi Zhou, Sitar Tan, Mao Bu Yi, Jason Zhang, Zhou Shen, Roy Wang, Liu Wei, Lang Lang, Gina Jin, Fei Wang, Joker Xue, BonBon Girls 303, THE9

Subscribe to NowJelli On Demand With These Plans:

See All Subscription Plans

* $18 connection fee not included