Now Chinese Drama On Demand

Ye Cheng


大楚第一世家的女世子舒城於青月派學藝,遭暗庭組織追殺,被偽裝成駝背少年的沈夜所救,種下一段情愫。為隱藏自己舒城不得不故作紈絝,本想力捧容貌絕世的沈夜為當世花魁,卻發現沈夜似乎有着多重身份,敵友難辨。身處波譎雲詭的權勢中心,兩人必須攜手與共,身份的對立讓他們不得不成為最親密的敵人。

See More
Language Man
Director Luo Zhi Gang
Cast Yuan Hao, Claire Jia, Yakisa, Li Zhe Hao, Sun Xi Zhi